KẾ HOẠCH NHẬP HÀNG

Đường dẫn: Nhập hàng >> Kế hoạch nhập hàng

  • Chọn  trên thanh công cụ để tạo bản ghi mới
khnh-2
    • Chọn  tại chi tiết để tạo dòng chi tiết cho kế hoạch nhập hàng
chi-tiet-khnh-1

Quay ra giao diện ban đầu để hoàn thành kế hoạch nhập hàng. Chọn Xử lý -> Hoàn thành -> Tích 

htkhnh01
  • Ghi chú:
  • `Ngày cam kết: Là ngày thực hiện nhập hàng
  • Đối tác: Là nhà cung cấp, để theo dõi nhập kho theo từng đối tác